Privacy statement LyMa Enterprise

Dit is de privacyverklaring van LyMa Enterprise . In dit document wordt uitgelegd hoe LyMa Enterprise omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht LyMa Enterprise de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking
Bij het verlenen van de diensten van LyMa Enterprise worden uw persoonsgegevens verwerkt. LyMa Enterprise verwerkt uitsluitend gegevens die LyMa Enterprise noodzakelijk achten voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met LyMa Enterprise bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://lymaenterprise.com/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van LyMa Enterprise , verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan LyMa Enterprise , of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
LyMa Enterprise verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Contact- en NAW-gegevens;
– Fysieke kenmerken;
– Locatie gegevens;
– E-mail adres;
– IP-adres;
– Hobby’s en interesses;
– Telefoonnummer (mobiel en vast);
– Financiële gegevens waaronder, maar niet beperkt tot; IBAN-nummer;
– Overige gegevens door Opdrachtgever en/of betrokkene(n) zelf verstrekt.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die LyMa Enterprise biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt de besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. Betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, zijn alle kosten hieruit voortvloeiende voor rekening en risico voor Betrokkene.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door LyMa Enterprise verwerkt worden, hebben ten doel om:
– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen producten en de uitvoering daarvan;
– Het uitvoeren van haar diensten;
– Verbeteren van de dienstverlening;
– Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
– Het verrichten van betalingen;
– Nakomen van wettelijke verplichtingen;
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn
De door LyMa Enterprise verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving.. LyMa Enterprise bewaart gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit houdt in dat LyMa Enterprise uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal LyMa Enterprise voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Verwerking door derden
LyMa Enterprise deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
– Payment Provider ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
– Boekhouder, ten behoeve van het naleven en/of uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
– Ontwikkelaar van foto’s en video’s, ten behoeve van de uitvoering van de vereenkomt. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn fysieke kenmerken, hobby’s en interesses.
– Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.
– Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, het IP-adres, contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
LyMa Enterprise neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website
Door het gebruiken van de website https://lymaenterprise.com/ stem je in met de disclaimer. LyMa Enterprise behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. LyMa Enterprise aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op https://lymaenterprise.com/ zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van LyMa Enterprise voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
LyMa Enterprise maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. LyMa Enterprise mag, volgends de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.
De cookies die LyMa Enterprise gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).
Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst LyMa Enterprise je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.
Op de website van LyMa Enterprise worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat LyMa Enterprise informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@lymaenterprise.com.

Browserinstellingen:
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
– Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
– Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
– Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
– Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met LyMa Enterprise .
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan LyMa Enterprise , in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan LyMa Enterprise over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
– Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. LyMa Enterprise staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop LyMa Enterprise met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website: https://lymaenterprise.com/. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt LyMa Enterprise u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. LyMa Enterprise zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring
LyMa Enterprise kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is opgesteld op 20 mei 2019